Verksamhetsberättelse Akademiska sällskapet 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AKADEMISKA SÄLLSKAPET 2018

Akademiska sällskapet omfattade vid årets slut cirka 200 medlemmar och 5 hedersmedlemmar.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden (inkl årsmötet och det konstituerande mötet) Akademiska sällskapet styrelse har från och med det konstituerande mötet 1 mars 2018 haft följande sammansättning:

Ordförande: Eva Enefjord                          UU, Inst f informatik och media

Vice ordförande: Carin Söderhäll                tidigare UU

Sekreterare: Ingrid Ringård                       UU, Inst f teknikvetenskaper

Skattmästare: Solveig Viring                      tidigare UU

Renata Arovelius                                       SLU, Dokumentationsenheten

Marja Fahlander                                        UU, Inst f fysik o astronomi

Kjell Grip tidigare                                      Akademiska hus

Ruth Hvidberg                                            tidigare UU

Lena Lindskog                                           UU, Studentavdelningen

Peter Lundström                                        UU, Inst för kemi

Taher Mazloomian UU, Inst f geovetenskaper

Arne Roos                                                  tidigare UU

Fredrika von Sydow                                    SLU, Ledningskansliet


Revisorer: Anita Ljungström                        tidigare UU

Ulla-Britt Petersson SLU, Centrum f biologisk mångfald

Revisorssuppleant: Inger Sjödal                  tidigare UU

Valberedning: Marianne Heijkenskjöld,         tidigare UU.


 

Aktiviteter under 2018:

Visning av Segerstedthuset med guidning av Mikael Norrby, måndag 5 februari, cirka 55 medlemmar deltog. Stort intresse från medlemmarna – flera personer på reservlista.

Tekniska föreningen bjöd in till samarrangemang tisdag 27 februari, Ångströmlaboratoriet, med föredrag av Pelle Signal Johansson, ”Andrées polarexpedition 1897”. Ett fåtal medlemmar deltog.

Årsmötet ägde rum torsdag 1 mars, Ångströmlaboratoriet, där 47 medlemmar deltog. Efter årsmötet höll professor emeritus Tom Saldeen, Inst f kirurgiska vetenskaper ett föredrag ”Goda minnen från Örebro, Lund Uppsala och USA”.

Uppsala stadsteater, lördag 12 maj, teaterkonsert ”Taube Today”, 13 medlemmar deltog.

Kunskapsträdgården, SLU tisdag 15 maj. Guidning av Lennart Hult ”En vandring genom Ultunas historia”. 30 medlemmar deltog.

Försommarfesten 6 juni, Musicum. Lyckat arrangemang med god mat och fantastisk underhållning och dans till 60’s Tribute. 50 medlemmar deltog.

Visning av Humanistiska teatern, onsdag 7 november. Föredrag av professor Valentin Troll på engelska ”Volcanoes – risk and benefits of a natural wonder”. Tekniska föreningen inbjöds till denna aktivitet. Sammanlagt deltog 35 personer (AS+TF).

Tekniska föreningen bjöd in till samarrangemang torsdag 4 oktober. Föredrag av Martha Garrett på engelska ”High-Quality Genealogy Research – Tips for Family Historians”. Ett fåtal medlemmar deltog.

Akademiska Sällskapets 75-års jubileum. Jubileumsfest fredag 23 november. Stort intresse för festen – reservlista fanns. God mat och bra underhållning/dansmusik av Canal Street Syncopators. 60 medlemmar deltog.


 

Uppsala 12 februari 2019


 

Eva Enefjord, ordförande                            Ingrid Ringård, sekreterare

Carin Söderhäll, vice ordförande

Kjell Grip                                                   Ruth Hvidberg

Lena Lindskog                                            Arne Roos

Marja Fahlander                                          Peter Lundström

Renata Arovelius                                         Fredrika von Sydow

Solveig Viring                                             Taher Mazloomian