Stadgar för Akademiska sällskapet

Akademiska Sällskapet    1986-09-30.
Uppsala                          1991-09-25 (rev)
                                     1999-09-23 (rev)


§ 1   Akademiska sällskapets ändamål är att sammanföra de verksamma vid
      Uppsala universitet och SLU jämte familjemedlemmar till främjande
      av gemensamma intressen och stärkande av samhörighetskänslan.

      Sällskapet fullföljer sitt ändamål genom att bereda tillfällen till
      personlig samvaro, kulturella aktiviteter, friluftsliv och sport.

      Varje termin skall minst en sammankomst äga rum och varje år minst
      en utfärd.

§ 2   Varje vid Uppsala universitet och SLU verksam person äger rätt att
      vinna inträde i Sällskapet.

§ 3   Till hedersledamot kan väljas person, som visat särskilt intresse
      för Sällskapets verksamhet.

§ 4   Angående angelägenheter av större vikt har Sällskapets medlemmar
      att fatta beslut på sammanträde, vartill kallelse skall utgå minst
      två veckor i förväg.

      Sällskapets årsmöte äger rum vid vårterminens början och kallelse
      utgår tre veckor i förväg.

      Majoritetsbeslut gäller utom i de fall som avses i § 14. Vid lika
      röstetal blir ordförandens röst bestämmande utom vid val då lottning
      skall ske.

§ 5   Sällskapet har en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande,
      sekreterare, skattmästare samt nio andra ledamöter.

§ 6   Styrelsen är beslutför, då minst fem ledamöter är närvarande.
      Vid lika röstetal blir ordförandens röst bestämmande.

§ 7   Ordföranden åligger att leda styrelsens förhandlingar och justera
      dess protokoll samt att underteckna utgående skrivelser och i övrigt
      företräda Sällskapet.

§ 8   Sekreteraren har att föra styrelsens protokoll samt att biträda ordföranden.

§ 9   Skattmästaren handhar föreningens ekonomiska angelägenheter. Räkenskapsåret
      omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskaperna skall vara avslutade
      senast den 1 februari varje år.

§ 10  Styrelsens samt de särskilda befattningshavarnas förvaltning granskas
      årligen av två revisorer, vilka jämte revisorssuppleanten väljs bland
      Sällskapets medlemmar.
      Revisorerna har att avge berättelse över sin granskning senast en vecka
      före Sällskapets årsmöte.

§ 11  Styrelsens ledamöter samt revisorerna och revisorssuppleanten väljs
      för ett år i sänder.
      Val förrättas på Sällskapets årsmöte.

§ 12  Val av hedersledamot förrättas genom sluten omröstning. Övriga val
      förrättas genom öppen omröstning, såvida inte annat yrkas.

§ 13  Varje medlem av Sällskapet har att årligen före vårterminens slut erlägga
      en avgift, vars belopp för vart år beslutas på Sällskapets årsmöte.

§ 14  Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen avges till styrelsen,
      som har att jämte eget yttrande framlägga det vid Sällskapets årsmöte.
      För att bli gällande måste frågan om stadgeändring upptas i kallelsen
      till sammanträdet och beslutas med minst två tredjedels majoritet.