Verksamhetsberättelse Akademiska sällskapet 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AKADEMISKA SÄLLSKAPET 2019


 

Akademiska sällskapet omfattade vid årets slut cirka 170 medlemmar och 3 hedersledamöter.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden (inkl årsmötet och det konstituerade mötet). Akademiska sällskapets styrelse har från och med det konstituerade mötet 13 mars 2019 haft följande sammansättning.

Ordförande: Eva Enefjord                    UU, Inst f informatik och media

Vice ordförande: Arne Roosl                tidigare UU

Sekreterare: Ingrid Ringård                  UU, Inst f teknikvetenskaper

Skattmästare: Solveig Viring                 tidigare UU

Renata Arovelius                                   SLU, Dokumentationsenheten

Marja Fahlander                                    UU, Inst f fysik o astronomi

Kjell Grip                                               tidigare Akademiska hus

Eva Holmquist Jaberi                            tidigare UU

Ruth Hvidberg                                       tidigare UU

Farid Jan                                               SLU, Inst f mark och miljö

Lena Lindskog                                       UU, Studentavdelningen

Peter Gonzalez Lundström                    UU, Inst för kemi

Fredrika von Sydow                               SLU, Ledningskansli


Revisorer: Anita Ljungström                   tidigare UU

Ulla-Britt Petersson                                SLU, Centrum f biologisk mångfald

Revisorssuppleant: Inger Sjödal            tidigare UU


Valberedning: Marianne Heijkenskjöld,      tidigare UU.

Patrik Spånning Westerlund                       SLU, Ledningskansliet

Aktiviteter under 2019

Fredag 8 februari, Musicum. “Evergreens, jazz, ragtime och lite tango”. Erik Åsard berättade om några av de melodier och musikstilar som följt honom genom åren, allt till eget pianoackompanjemang. Cirka 50 personer deltog I detta mycket lyckade arrangemang.

Onsdag 13 mars, Ekmansalen EBC. Årsmöte. Cirka 30 medlemmar deltog.
Det planerade föredraget av Irina Molinas “Klass, kön och etnicitet I den svenska staden:
ett intersektionellt perspektiv” blev tyvärr inställt med kort varsel.

Fredag 5 april, Uppsala stadsteater. Musikalen “Big Fish”, 12-13 personer deltog.

Torsdag 23 maj, SLU. Det planerade föredraget av Mariette Manktelow “I Linnés
fotspår på SLU” med efterföljande vandring I kunskapsparken blev inställt p g a sjukdom.
Fredrika, Renata och Farid lyckades med kort varsel engagera Helena Aronsson, samverkanslektor på Inst f mark och miljö, som höll ett föredrag ang “Jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat” Även Farid höll ett föredrag ang sin forskning om metalltolerans hos olika rissorter. Därefter följde en intressant visning av MVM-huset (Mark, Vatten, Miljö). Ett mycket lyckat arrangemang där ca 25 personer deltog.

Tisdag 4 juni, Ångströmlaboratoriet. Samarrangemang med Tekniska föreningen.
Föredrag av Vernon Cooray “ The Lightning Flash – the fireworks of nature. Ett fåtal medlemmar från AS deltog.

Torsdag 6 juni, Försommarfest, Musicum. Ett mycket lyckat arrangemang med ca 45 nöjda deltagare som serverades god mat och dryck. Utlovad dansmusik av the Magics (60-tals pop och rock) blev tyvärr med kort varsel inställd på grund av sjukdom. Ett stort TACK till Kjell som ordnade musiken till dansen.

Torsdag 17 oktober, Ångströmlaboratoriet. Samarrangemang med Tekniska föreningen. “Järn och stål – en personlig odyssé. Föredrag av bergsingenjör Göran Wahlberg. Ett fåtal medlemmar från AS deltog.

Torsdag 24 oktober, Teaterresa till Tolvskillingoperan på Folkoperan Stockholm. Den planerade teaterresan blev tyvärr inställd på grund av för få anmälda.

Fredag 8 november, Musicum. Indisk afton. Ett mycket uppskattat evenemang med 52 nöjda deltagare som fick njuta av god indisk mat från Taste of Bengal och indisk dansuppvisning där vi även själva fick möjlighet att deltaga I dansstegen.

Måndag 2 december, Visning av Carolina Rediviva och utställning Silverbibeln samt Carta Marina. Intressant och lärorikt guidning av Hugo Ingemarsson om Carolinas historia och konst för 30 deltagare – dvs maximalt antal deltagare som kunde delta I guidningen. Efterföljande frivilligt besök på Williams pub med mat och dryck till självkostnadspris.


 

Uppsala 12 februari 2019

Eva Enefjord, ordförande                            Ingrid Ringård, sekreterare

Arne Roos, vice ordförande                         Solveig Viring, skattmästare

Kjell Grip                                                   Ruth Hvidberg

Lena Lindskog                                            Eva Holmquist Jaberi

Marja Fahlander                                          Peter Gonzalez Lundström

Renata Arovelius                                         Fredrika von Sydow

Farid Jan